ÚvodPodmínky Vánoční soutěže INSIA

Podmínky Vánoční  soutěže INSIA

Všeobecné podmínky soutěže

I. Úvod

Všeobecné podmínky soutěže se použijí pro Vánoční soutěž INSIA spuštěnou v rámci aktivit portálu INSIA.CZ a INSIA.SK. Všeobecné podmínky soutěže stanovují podmínky pro přihlášení, účast, získání a odevzdání výhry v soutěži, a popisují práva a povinnosti soutěžících, též zabezpečení ochrany osobních údajů ve smyslu obecného nařízení na ochranu osobních údajů.

II. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost INSIA a.s., Vinohradská 2828/151, 130 00, Praha 3, IČ:  48034479, zapsaná v Obchodním registru vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14419.

Organizátor soutěže vydává tyto podmínky a pravidla Soutěže (dále jen „Pravidla“).

III. Účastníci Soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem na území ČR nebo SR, nebo trvalým pobytem na území EU.

Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které se přímo podílejí na následujících činnostech souvisejících s provozováním a organizováním soutěže - příprava, zpracování a vyhodnocení údajů pro účely soutěže a určení výherců. Pokud se prokáže, že výherce soutěže je osoba podle tohoto bodu, nárok této osoby na výhru nevzniká, výhra se tomuto výherci neodevzdá a bude následně odevzdaná náhradníkovi – dalšímu výherci v pořadí, ve smyslu těchto pravidel soutěže.

Přihlášením do soutěže soutěžící souhlasí se všemi podmínkami a pravidly této soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

IV. Pravidla Soutěže

Do soutěže bude zařazený každý, kdo splní všechny následující podmínky účasti v soutěži:

Přihlásí se do soutěže zadáním libovolného jména hráče /přezdívky/ a platné emailové adresy na stránce soutěže.

Podle typu a obsahu soutěže splní předmět soutěže: projde všechny etapy soutěže, ve kterých musí v co nejkratším časovém intervalu dorazit do cíle. Více na stránkách hry v sekci Jak hrát.

Každý výherce má právo na jednu cenu, dle nejvyššího dosaženého výsledku.

Soutěž bude zahájena 21. 11. 2018 a potrvá do 31. 12. 2018.

Soutěž bude vyhodnocena na základě výsledků a pravidel hry.

Uzávěrka soutěže: 31. 12. 2018.

Vyhodnocení soutěže podle výsledků a zveřejnění na stránkách www.insia.cz a www.insia.sk do 10 dnů od ukončení soutěže.

V. Výhry

Výhry v soutěži:

  1. místo mobilní telefon Huawei P20 lite
  2. místo láhev dobrého vína + čokoládový mobil
  3. místo láhev dobrého vína

Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

Účastníkům soutěže nevzniká nárok na výhru jen samotnou účastí v soutěži.

Pokud účastník soutěže poruší podmínky soutěže, ztrácí nárok na výhru a bude ze soutěže vyloučen.

VI. Způsob předávání výher

Soutěžící je o výhře informován emailem pracovníkem Organizátora po skončení soutěže nejdéle do 10 pracovních dnů od vyhodnocení a zveřejnění výsledků soutěže na www.insia.cz a www.insia.sk.

Pokud výherce do 3 dnů od odeslání emailu nebude kontaktovat organizátora, bude organizátor kontaktovat náhradníka. Pokud nebude možné kontaktovat ani náhradníka do 3 dnů, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá Organizátorovi.

Do 15 pracovních dnů po vyhodnocení soutěže budou výhercům předány ceny, a to formou poštovního doručení na jím uvedenou adresu.

Rozesílání výher bude probíhat přes Českou poštu v České republice a Slovenskou poštu ve Slovenské republice.

Organizátor nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení zásilek a platí, že Organizátor svou povinnost splní tím, že na výhercem uvedenou adresu odešle výhru.

V případě, že soutěžící neuvede platnou adresu, tj. vrátí-li se výhra zpět odesílateli jako nedoručená, ztrácí nárok na výhru. Výhry, které není možné doručit nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady Organizátorovi.

Pokud výherce neprojeví souhlas s nabytím ceny, vzdá se ceny, odepře souhlas s jejím nabytím, resp. nesplní jinou podmínku podle stanovených pravidel, dalším výhercem se po splnění všech podmínek stanovenými pravidly stává další soutěžící podle vyhodnocení výsledků soutěže.

VII. Prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů

Veškeré údaje soutěžících jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Přijali jsme veškerá opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou.

Účastníci přihlášením do soutěže dávají Organizátorovi svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, které poskytnou Organizátorovi v průběhu a v souvislosti s účastí v soutěži a za účelem realizace soutěže a odevzdáním výhry případnému výherci.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je platný po dobu neurčitou. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně.

Odmítnutím poskytnutí osobních údajů, anebo odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů, Organizátor není schopný výherci výhru řádně odevzdat.

Jestliže soutěžící nemá právní způsobilost, je nutný souhlas jeho zákonného zástupce.

VIII. Zvláštní ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s uspořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání, doby platnosti anebo úpravy pravidel vrácené práva nahradit deklarovanou výhru jinou cenou obdobného typu v odpovídající hodnotě.

Organizátor si vyhrazuje v případě podezření z porušení těchto podmínek soutěže, v případě získání výher v rozporu se všeobecnými podmínkami a dobrými mravy, při zneužití mechanizmu a výhod soutěže, právo, soutěžícímu odmítnout možnost účasti v soutěži a právo nepředat výherci výhru a to i se zpětnou účinností.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo Pravidla kdykoliv změnit, Soutěž zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit či bez náhrady ukončit. Změnu Pravidel Organizátor vhodným způsobem zveřejní na stránkách www.insia.cz a www.insia.sk.

Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Soutěžící berou na vědomí, že nemůžou požadovat cenu ve vyšší hodnotě, anebo ve větším množství, než jak určil Organizátor a není možné požadovat peněžní plnění hry.

Organizátor Soutěže nenese zodpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s výhrou a jejím užíváním. Soutěžící berou na vědomí, že výhry není možné právně vymáhat.

V případě, že výhercem se stane osoba, která není plnoletá anebo není způsobilá na právní úrovni v plném rozsahu, výhra bude odevzdaná jejímu zákonnému zástupci anebo opatrovníkovi.

Závěrečné ustanovení:

Tyto pravidla jsou uložené u organizátora soutěže. Každý, kdo prokáže právní zájem, je oprávněný nahlédnout do těchto pravidel Organizátora.

Žhavé novinky ze světa pojištění

ibnlnor

Užitečný adresář pojišťoven

  pojistovny banner web

Naši partneři